Valmennus ja koulutus

Haluat­ko nous­ta lajis­sa­si kor­keam­mal­le tasolle?

Onko fysiik­ka­val­men­nuk­se­si tehotonta?

Fysiikkavalmennus yksilöille

Fysiik­ka­val­men­nuk­ses­sa hoi­de­taan urhei­li­jan urhei­li­ja- ja lajia­na­lyy­sin poh­jal­ta. Val­men­nuk­ses­sa huo­mioi­daan juu­ri urhei­li­jan lajil­le opti­maa­li­sim­mat voi­ma-, nopeus ja oheis­har­joit­te­lu sekä ravin­to­val­men­nus. Laji­har­joit­te­lua tuke­va har­joit­te­lu ja muu har­joit­te­lu toteu­te­taan ammat­ti­tai­toi­ses­ti tie­teel­li­seen näyt­töön perus­tuen. Urhei­li­ja voi kes­kit­tyä kehit­ty­mi­seen ja kisa­suo­ri­tuk­sen­sa hio­mi­seen.  Fysiik­ka­val­men­nus toteu­te­taan laji­har­joi­tuk­set huo­mioi­den ja tar­peen tul­len yhteis­työs­sä laji­val­men­ta­jan kanssa.

Miksi fysiikkavalmennus?

Fysiik­ka­val­men­nuk­ses­sa voi­daan usein tör­mä­tä sii­hen, että vuo­sit­tai­nen kehi­tys jun­naa pai­kal­laan ja joka kau­den alus­sa ollaan kar­keas­ti fyy­si­ses­ti samas­sa tilan­tees­sa kuin vii­me vuon­na. Lajis­sa saa­te­taan run­ta­ta pal­jon samal­la tehoa­lu­eel­la ja sel­väs­ti oikean­lai­sen ryt­mi­tyk­sen tuo­mi­nen har­joit­te­luun puut­tuu. Kaik­kien omi­nai­suuk­sien kehit­tä­mi­nen samaan aikaan ei toi­mi jo pidem­pään har­joi­tel­leil­la urheilijoilla.

Pelaajan/pelaajien alku­kar­toi­tuk­sel­la saa­daan tie­toa pelaa­jan nyky­ti­lan­tee­sa­ta ver­rat­tu­na lajin vaa­ti­muk­siin. Sopi­val­la tes­taa­mi­sel­la luo­daan kat­saus pelaa­jien vah­vuuk­siin ja heik­kouk­siin sekä kehi­tys­koh­tiin. Val­men­nuk­ses­sa huo­mioi­daan riit­tä­vä aero­bi­nen poh­ja ja lii­ke­hal­lin­ta, jot­ta voi­daan raken­taa pit­kä­jän­tei­ses­ti mah­dol­li­sim­man paras ver­sio pelaa­jis­ta ja jouk­ku­ees­ta. Louk­kaan­tu­mis­ten ennal­taeh­käi­sys­sä on fysiik­ka­val­men­nuk­sen tär­keim­piä teh­tä­viä. Sii­nä tulee ymmär­tää ennal­taeh­käi­se­vien har­joi­tus­ten tavoit­teet ja inten­si­teet­ti. Usein ennal­ta ehkäi­se­vis­sä har­joit­teis­sa käy­te­tään samo­ja har­joit­tei­ta ja inten­si­teet­tiä kuin louk­kaan­tu­mi­sen kun­tout­ta­mi­seen. Nämä ovat aivan eri asioita.

Riip­puen läh­tö­ta­sos­ta, mut­ta yleen­sä läh­de­tään liik­keel­le aero­bi­sen poh­jan ja lii­ke­hal­lin­nan kehit­tä­mi­ses­tä sekä perus­voi­man kas­vat­ta­mi­ses­ta ensim­mäi­se­nä vuon­na. Lii­ke­hal­lin­nal­la tar­koi­tan yleen­sä lan­tion ja olka­pään alu­een hal­lin­nan kehit­tä­mis­tä. Toi­se­na vuon­na näi­den olles­sa kun­nos­sa pai­no­tus siir­tyy lajia­na­lyy­sin mukai­sen voi­man­tuo­ton kehit­tä­mi­seen. Muun muas­sa lajin­omai­sen voi­man, ket­te­ryy­den ja suun­nan­muu­tos­ten kehit­tä­mi­nen mak­si­maa­li­sel­la tasol­la ovat toi­sen vuo­den tee­mo­ja. Val­men­nuk­ses­sa huo­mioi­daan urhei­li­jan yksi­löl­li­set erot. Kukaan ei jou­du teke­mään har­joit­tei­ta, jot­ka eivät urhei­li­jaa par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la hyö­dyt­tä. Ohjel­moin­ti on myös omas­sa käsi­tyk­ses­sä­ni ala­ti liik­ku­va pro­ses­si, ei kiveen hakat­tu koko­nai­suus, jota muo­ka­taan jat­ku­vas­ti har­joit­te­lun edetessä.

Koulutukset ja työpajat

Olen kou­lut­ta­nut ja jär­jes­tä­nyt kou­lu­tuk­sia val­men­ta­jil­le, ohjaa­jil­le ja urhei­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le työk­se­ni jo pit­kään. Tar­joa­ma­ni kou­lu­tuk­set käsit­te­le­vät lii­kun­ta­tie­teel­li­siä tee­mo­ja, kuten esi­mer­kik­si voi­man han­kin­nan tie­teel­li­set perus­teet, yksi­löl­li­set vas­teet har­joit­te­luun, hypert­ro­fian meka­nis­mit, nopeu­den kehit­tä­mi­nen. urhei­li­jan ravit­se­mus ja eri periodisointivaihtoehdot.

Työ­pa­jat voi­va kos­kea muun muas­sa Ylei­sur­hei­li­jan fysiik­ka- ja voi­ma­har­joit­te­lua. Tar­vit­see­ko ryhmäsi/urheilijasi apua voi­ma­har­joit­te­lun kans­sa? Tar­joan kon­sul­toin­tia, val­men­nus­ta ja perio­di­soin­tia­pua yleisurheilijoille.

Tai esi­mer­kik­si haluai­sit­ko tie­tää miten ope­te­taan olym­pia­nos­tot tehok­kaas­ti urhei­li­joil­le? Ja hioa tek­nii­koi­ta eteen­päin ja kehit­tyä pain­no­nos­tos­sa? Työ­pa­jois­sa annan työ­ka­lu­ja tek­nii­koi­den, liik­ku­vuu­den, lii­ke­hal­lin­nan ja voi­man kehittämiseen.

Ohjelmat

Tar­joan myös salioh­jel­mia. Nämä ohjel­mat sopi­vat lois­ta­vas­ti niil­le, jot­ka jo tun­te­vat oikeat ja tur­val­li­set nos­to­tek­nii­kat. Tasan­tei­den rik­ko­mi­seen ja uute­na ärsyk­kee­nä nämä salioh­jel­mat toi­mi­vat erin­omai­ses­ti. Ensik­si sel­vi­te­tään nykyi­nen tilan­tees­ti, tai­to­si ja tavoit­tee­si ja sen jäl­keen lähe­tän sinul­le yksi­löl­li­sen, tavoit­tei­sii­si sopi­van ohjel­man. Ohjel­man aika­na vas­taan mah­dol­li­siin har­joit­te­luun ja ohjel­maan kos­ke­viin kysy­myk­siin. Salioh­jel­man pituus on yleen­sä 10 – 12 viik­koa. Salioh­jel­man tavoit­tei­ta voi olla esi­mer­kik­si lihas­mas­san kehit­tä­mi­nen, voi­man kas­vat­ta­mi­nen, olym­pia­nos­to­jen kehit­tä­mi­nen, ryh­din paran­ta­mi­nen tai louk­kaan­tu­mis­ten ehkäisy.