Podcast

Fysiik­ka­val­men­nus-podcas­tis­sa kes­kus­tel­laan urhei­li­joi­den fysiik­ka­val­men­nuk­ses­ta ja sen tut­ki­mi­ses­ta. Ensim­mäi­ses­sä jak­sos­sa vie­raa­na väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Eero Savo­lai­nen Jyväs­ky­län yliopistosta.

Eeron tut­ki­muk­sen tavoit­tee­na on sel­vit­tää mil­lai­set ovat kan­sal­li­sen lii­gan otte­lui­den fyy­si­set vaa­ti­muk­set peli­paik­ka­koh­tai­ses­ti (lii­kut­tu mat­ka eri nopeusa­luil­la, kiih­dy­tys­ten sekä jar­ru­tus­ten mää­rä ja inten­si­teet­ti sekä syke) ja miten otte­lua edel­tä­vän otte­lua edel­tä­vän mik­ro­syklin har­joit­te­lu on perio­di­soi­tu ja ero­aa­ko se pelipaikoittain.

Jos siis haluat tie­tää tar­kas­ti miten nais­ten jal­ka­pal­loi­lu ero­aa mies­ten jal­ka­pal­loi­lus­ta fyy­si­ses­ti, niin kuun­te­le jakso.