Kuka

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vai­kut­ta­va voi­ma-, fysiik­ka- ja yleisurheiluvalmentaja

Olen Aapo Rän­ti­lä, val­men­ta­mi­sen ja val­men­nuk­sen asian­tun­ti­ja. Into­hi­mo­ni on aina ollut ihmi­set, kou­lut­ta­mi­nen ja kaik­ki lii­kun­taan liit­ty­vä. Täl­lä het­kel­lä val­men­nan ylei­sur­hei­li­joi­ta, teen fysiik­ka­val­men­nuk­sia, ope­tan pai­non­nos­toa, opti­moin voi­ma­har­joit­te­lua ja kon­sul­toin urhei­li­joi­ta sekä val­men­ta­jia. Lisäk­si työn­ku­vaan kuu­luu luen­noin­ti ja val­men­ta­jien kouluttaminen.

Kil­paur­hei­lu­taus­taa minul­la on pesä­pal­los­ta, pai­nis­ta ja ylei­sur­hei­lus­ta. Oikein poh­jan­maa­lai­nen supert­ripla, mis­sä juu­re­ni­kin ovat. Nyky­ään en har­ras­ta muu­ta kuin punt­ti­sa­lil­la not­kui­lua. Har­ras­te­lu­voi­mai­lu on erin­omai­nen ajan­viet­to­ta­pa sit­ten, kun ei enää pär­jää mis­sään muus­sa lajis­sa.  Vapaa-aikaa­ni kulu­tan myös lukien hyviä kir­jo­ja ja tutkimusartikkeleita.

Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen Lii­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri. Perus­tin nämä net­ti­si­vut, kos­ka koen vie­lä­kin, ettei tie­teel­li­seen tie­toon poh­jau­tu­vaa val­men­nus­tie­tout­ta ole tar­peek­si tar­jol­la suo­mek­si. Vaik­ka monet ovat teh­neet lois­ta­vaa työ­tä popu­la­ri­soi­des­saan lii­kun­ta­tie­teel­lis­tä tie­toa, sil­ti työs­sä­ni tör­mään jat­ku­vas­ti van­hen­tu­nee­seen ja vää­ris­ty­nee­seen tie­tou­teen. Minul­le onkin erit­täin tär­ke­ää tuo­da lii­kun­ta­tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta tutuk­si val­men­ta­jil­le ja kai­kil­le alan toimijoille.

Koulutus ja muutamat valitut kurssit

Lii­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri - Val­men­nus- ja tes­tausop­pi
Lii­kun­na­noh­jaa­ja - val­men­nuk­seen eri­kois­tu­nut
Per­so­nal trai­ner – kou­lu­tus­put­ki, Trainer4you
Pai­non­nos­ton ohjaa­ja­kou­lu­tus 1 ja 2
Nuo­ri­so­val­men­ta­ja­tut­kin­to, Suo­men Urheiluliitto

Kirjoituksia

Pyö­räh­dys­tyy­lin tek­niik­ka ja bio­me­ka­niik­ka – onko paki­tuk­sen aika ohi? Huip­pu-Urhei­lu-Uuti­set 1/2020.

Yksi­löl­li­set vas­teet har­joit­te­luun – mik­si jot­kut kehit­ty­vät enem­män kuin toi­set? Lii­kun­ta & Tie­de, 2/2020. (Yhteis­jul­kai­su Pek­ka Mato­mäen kans­sa). 

Huo­mioi­ko val­men­nus yksi­löl­li­syy­den? Val­men­ta­ja-leh­ti, 3/2020, hyväk­syt­ty jul­kais­ta­vak­si. (Yhteis­jul­kai­su Pek­ka Mato­mäen kanssa).

Perio­di­saa­tion kri­tii­ki­tön käyt­tö estää kehitt­ty­mi­sen (Huip­pu-Urhei­lu-Uuti­set 4/2018) (Yhteis­jul­kai­su Pek­ka Mato­mäen kanssa).

Nuor­ten heit­tä­jien tulee kes­kit­tyä rajus­ti omi­nai­suuk­sien kehit­tä­mi­seen. Huip­pu-Urhei­lu-Uuti­set 3/2015.

Kuu­lan­työn­nön lajia­na­lyy­si ja val­men­nuk­sen ohjel­moin­ti: eri­tyi­ses­ti mies­ten kuu­lan­työn­tö. 2017, semi­naa­ri­työ

Ylei­sur­hei­lun heit­to­la­jien fyy­si­set suo­ri­tus­ky­ky­vaa­ti­muk­set käy­tän­nön kent­tä­tes­teis­sä ja nii­den vai­ku­tus kil­pai­lu­tu­lok­siin. Opin­näy­te­työ

Toivottavasti löydät sivuiltani mielenkiintoista materiaalia juuri sinun tarpeisiisi.

Voit myös aina ottaa yhteyt­tä minuun kysy­myk­sien, hyvän kes­kus­te­lun tai avun tarpeessa.